SomDocents

Què has de saber de les competències bàsiques a Catalunya?

Competencies basiques de primaria i secundaria a Catalunya

Segur que no et sonen a xinès, perquè totes n’hem sentit a parlar alguna vegada. Si a més formes part de l’àmbit docent, sabràs perfectament que les competències bàsiques són aquelles capacitats que es consideren fonamentals perquè una persona adulta pugui desenvolupar la seva vida personal i professional autònomament. Però filarem més prim. 

Què són?

Existeix una llei que les recull. És la Llei Orgànica d’Educació (LOE) en el marc estatal. A Catalunya també estan regulades a través d’un decret per a primària (Decret 142/2007, DOGC núm. 4915) i secundària (Decret 143/2007, del mateix diari oficial) Al final, però, el que cerquen les lleis educatives a través d’aquestes competències bàsiques és fer persones proveïdes d’una sèrie de coneixements i habilitats. Per això és necessari comptar amb una sèrie de sabers o coneixements transversals. 

 

Per tant, quan parlem de competències no només parlem de coneixements teòrics, sinó d’habilitats que permetin als/les alumnes prendre decisions, resoldre problemes o establir compromisos mitjançant la seva actitud. 

 

Per assolir les competències bàsiques, els alumnes hauran de comptar amb coneixements de les àrees, matèries o assignatures que formin part del currículum establert pel departament. Però no només això: de l’organització del centre, del compromís de la comunitat educativa i de les iniciatives i sinergies que sorgeixin entre docents, alumnes i famílies també en dependrà tot plegat. 

Quines són les competències bàsiques i on puc trobar-les?

En el marc de la proposta de la Unió Europea, les competències bàsiques que s’han identificat són vuit: 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

Competències comunicatives

  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
  2. Competències artística i cultural 

Competències metodològiques

  1. Tractament de la informació i competència digital 
  2. Competència matemàtica 
  3. Competència d’aprendre a aprendre 

Competències personals

  1. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN

  1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
  2. Competència social i ciutadana 

Per tal de conèixer més a fons aquestes competències, us recomanem la lectura de l’article Les competències bàsiques a l’escola: de la conceptualització a la posada en pràctica. Un camí per explorar, de Joan Teixidó Saballs (Universitat de Girona) i Núria Felip Jacas (Universitat de Girona). 

Trobareu la documentació oficial sobre les competències bàsiques en el document Relació de competències bàsiques, elaborat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d’Ensenyament. 

competencies bàsiques educació Catalunya

Quan les fan?

Les competències bàsiques s’avaluen externament. Però no en tots els cursos. Com bé saps, aquestes avaluacions es realitzen a 6è i a 4t d’ESO, al final de les etapes de primària i secundària. L’objectiu? Comprovar si els infants i els nois i noies han assolit aquells coneixements, destreses i habilitats que els faran hàbils des d’ara i durant tota la seva vida. 

Competències bàsiques a 6è de primària

En el cas de primària, les du a terme el Departament d’Educació i es basen en les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i de l’àrea de coneixement del medi natural que caldrà haver assolit per continuar amb normalitat el currículum previst a posteriori. Malgrat això, els resultats d’aquesta prova no tindran efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat ni en la decisió de passar a l’ESO

Sí que serviran perquè el centre i el Departament tinguin informació acurada de l’evolució de l’alumnat, obtenint informació per detectar punts forts i punts febles. Per tant, totes les millores que es puguin aplicar tindran efecte sobre els futurs alumnes. 

Competències bàsiques a 4t d’ESO

A 4t d’ESO, aquesta prova també avalua les competències i coneixements bàsics en el moment de finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria en competència comunicativa lingüística (llengua catalana, castellana, estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. 

Què han de fer els docents?

La tasca dels docents pel que fa a la preparació de les proves de competències bàsiques no és senzilla. De fet, sovint es fa gruixuda i trepitja la resta d’objectius de curs. Cal tenir en compte, però, que els resultats que s’obtinguin de les proves hauran de servir per fer una avaluació de centre i posar en marxa aquells canvis que siguin necessaris per millorar els resultats en els cursos següents. I no només això: la responsabilitat dels docents passa, en aquest sentit, per transferir als/les alumnes aquells aprenentatges que els/les faran competents arreu. 

Pel que fa a les proves, caldrà que els centres educatius s’hi impliquin amb el director o la directora, el professorat de 6è de primària i de 4t de secundària i els docents assignats com aplicadors. Les comissions d’aplicació de la prova estaran constituïdes per un president o una presidenta, un professional dels serveis educatius, que actua com a secretari, i un nombre variable de persones aplicadores.

Cada any canvien?

Les competències bàsiques estan ben definides, de manera que en essència no canvien. Val a dir que aquest curs 2021-22 se n’ha celebrat la tretzena edició. L’avaluació de les competències bàsiques als alumnes de primària i secundària només va aturar-se l’any 2020 per causa de la pandèmia. Per tant, la posada en marxa d’aquesta autoavaluació del sistema educatiu es mantindrà. És així en la mesura que la nostra societat ha canviat i no només són necessaris coneixements, sinó habilitats i destreses per saber aplicar-los en la vida real: en els estudis superiors i, per descomptat, en l’àmbit laboral.  

Com es preparen les competències bàsiques?

Durant el procés de preparació, els alumnes no assoliran les competències bàsiques com per art de màgia en el final de la seva etapa de primària o secundària. Això seria senzillament absurd. Els docents formen part d’aquest viatge d’assoliment com una peça més de l’engranatge, en coordinació amb els seus companys i companyes. Així doncs, des de la direcció del centre cal que se cerquin fórmules que permetin als docents oferir l’aprenentatge de competències d’una manera coordinada.

Fins ara potser bona part dels docents se sentien còmodes explicant la seva matèria i repetint any rere any els coneixements ben apresos. Amb les competències bàsiques, molts han sentit la necessitat de reblar el clau, per evitar que els aprenentatges deixin de tenir data de caducitat un cop fet l’examen.

El propòsit de fer aquests aprenentatges mal·leables i dinàmics, on els/les alumnes en prenguin part i tinguin veu (fins i tot crítica) és un pas endavant molt important per fer de l’avaluació en competències bàsiques una fita al final de l’etapa i no pas un tour de force plagat d’obstacles per cobrir l’expedient. 

 

Altres articles que et poden interessar

acreditar perfils professionals
Tot el que has de saber per acreditar els perfils professionals docents

Segur que n’has sentit parlar. Els perfils professionals són una realitat des de l’any 2014, a partir de la posada en marxa de la Llei d’Educació (LEC) i el decret de plantilles.

Quins canvis ha proposat pel nou curs 2022-23 el Departament d'Educació?
Canvis proposats pel Departament de cara el nou curs 2022-23

Els centres han rebut via correu electrònic les noves instruccions per al nou curs 2022-23 que vindrà.