Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn neurobiològic del desenvolupament, que ja es manifesta durant els tres primers anys de vida i que perdura durant tot el cicle vital.

Curs nou

Imatge Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
50
Aquest curs inclou:
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Clara Romero

 • Reconegut Departament Educació

 • Convocatòries obertes fins octubre

Aquest curs inclou:
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Clara Romero

 • Reconegut Departament Educació

 • Convocatòries obertes fins octubre

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn d'origen neurobiològic que afecta dues àrees principals: la comunicació i la interacció social i en la flexibilitat cognitiva i conductual. Aquestes afectacions esdevenen una manera diferent de percebre i comprendre el món que els envolta. 

Seguint el paradigma d’una escola inclusiva, la presència d’alumnat TEA a les aules ha augmentat significativament, un de cada quatre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu tenen un diagnòstic de TEA. En aquest sentit, es fa evident la necessitat de formació per part de la comunitat educativa. 

L’objectiu principal del curs és aprofundir en la comprensió del funcionament cognitiu, social i emocional de l’alumnat amb TEA i proporcionar estratègies i pautes d’actuació directa a l’aula. Pretén donar a conèixer eines i recursos per adaptar l’entorn escolar, elaborar respostes educatives individuals i garantir l’accés i la participació a nivell acadèmic i social d’aquest alumnat. 

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Comprendre la concepció actual del TEA com a trastorn dimensional i heterogeni i entendre les principals teories explicatives.

 • Aprofundir sobre el perfil cognitiu de l’alumnat amb TEA per comprendre la seva percepció i comprensió de l’entorn a nivell cognitiu, social i emocional.

 • Identificar i reconèixer els principals signes d’alerta del trastorn per a cada etapa evolutiva.

 • Conèixer el procés diagnòstic i les principals proves que s’utilitzen per a la seva detecció, així com els principals models i programes d’intervenció per TEA.

 • Estratègies i recursos per a cada etapa escolar, amb l’objectiu de facilitar la participació de l’alumnat TEA en les activitats escolars i en les relacions socials amb els seus iguals.

 • Pautes metodològiques per adaptar l’organització, la gestió de l’aula i atendre de forma òptima les necessitats educatives de l’alumnat amb TEA.

 • Conscienciar sobre l’atenció a l'assetjament escolar i sensibilitzar al grup classe enfront de les diferències i la riquesa de la diversitat. 

 • Potenciar un bon ús de les TIC per a l’adquisició d’aprenentatges i donar a conèixer aplicacions útils per treballar amb l’alumnat TEA. 

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Concepte, descripció i perfil cognitiu de TEA

  • Què és el Trastorn de l’Espectre Autista?: Definició i prevalença - Dimensions afectades: criteris diagnòstics DSM-V 

  • Teories explicatives de TEA: Teoria de la ment - Teoria del dèficit en la coherència central - Teoria del dèficit en la funció executiva - Teoria de la intersubjectivitat 

  • Manifestacions i perfil cognitiu de l’alumnat TEA: Comunicació i llenguatge - Flexibilitat cognitiva i comportamental - Interacció social - Perfil psicològic i cognitiu

  • Detecció: principals signes d’alerta de TEA: Diagnòstic i proves de cribratge - Models i programes d’intervenció 

  • Manifestacions de TEA en les noies 

 • Mòdul 2. Estratègies d'intervenció a l'aula

  • Necessitats educatives de l’alumnat TEA: Perfil NESE - Dificultats d’accés al currículum

  • Modalitats d’escolarització i recursos per l’alumnat TEA

  • Intervenció educativa per l’alumnat TEA: Resposta educativa general a nivell de centre i aula - Suports bàsics per l’ensenyament-aprenentatge 

  • Resposta educativa per etapes: Educació Infantil - Educació primària - Educació secundària

 • Mòdul 3. Sensibilització, el pati i les TIC

  • Atenció a l’assetjament escolar: Sensibilització del grup d’iguals - Cercle d’amics -Aprenentatge cooperatiu

  • Intervenció en les hores del pati: El joc - Fomentar un espai segur

  • Les TIC  en la intervenció educativa de l’alumnat TEA: Aplicacions per adquirir aprenentatges - Vulnerabilitat: ús responsable de les xarxes socials

  • Relació escola i família