SomDocents

5 activitats TIC de programació bàsica amb dispositius

5 activitats TIC de programació bàsica amb dispositius

Article de la Paula Bonilla (@enticada2.0)

7 min.

Aquesta és la segona part dels articles relacionats amb la programació. En aquesta ocasió, parlarem sobre la programació bàsica al cicle Inicial de primària ambdispositius electrònics. Per a posar-nos una mica en context us deixo aquest article previ per si aneu molt perduts o perdudes sobre l’elecció i ús de dispositius electrònics

1. Coneixem els robots

Edat: +4 anys (Infantil i Cicle Inicial)

Durada: Mitja sessió (30 minuts)

Objectius

 • Iniciar als infants en la programació d’un robot.
 • Iniciar-se en la identificació dels comandaments bàsics del robot.

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística.
 • Competència transversal digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

Quan introduïm un dispositiu a l’aula d’aquestes característiques és molt important que donem als alumnes temps perquè es familiaritzin amb ell. Aquesta primera activitat està orientada a la presentació i l’experimentació, en primera persona, del robot. 

Donarem als alumnes una bossa de brossa muntada prèviament pel mestre en què hi trobaran diferents comandaments (els mateixos que el robot). A l’esquena de la bossa, enganxarem fletxes de colors fetes amb goma eva simulant les fletxes del robot. En parelles, hauran d’anar tocant l’esquena del company per tal de donar-li les ordres que se sol·liciten. Per exemple: si li toquen la fletxa “cap endavant”, el company haurà de desplaçar-se cap endavant. Si li toquen la d’un costat, haurà de girar cap aquell costat. Quan aquests comandaments estiguin assolits, farem un circuit que els alumnes hauran de fer amb els ulls tapats: només seguint les ordres que li doni el company/a tocant-li l’esquena.

En el cas de no disposar d’aquestes bosses, també es podria muntar un petit circuit, tapar els ulls a un alumne i que els companys l’haguessin de guiar amb ordres verbals.

SomDocents_Enticada_Imatge_1

Criteris d'avaluació

 • Comprèn el concepte d’ordre i execució.
 • Executa les ordres donades seguint allò que li demana el company/a, sense afegir d’altres ordres al seu parer.
 • És capaç d’escoltar amb atenció les ordres donades o és capaç de donar ordres de manera clara i lògica, per tal d’assolir l’objectiu.
 • Discrimina entre davant, darrere, un costat i l’altre costat.

2. Fem camins amb els materials d’aula

Edat: +4 anys (Infantil i Cicle Inicial)

Durada: Una sessió d’una hora

Objectius

 • Iniciar als infants en la programació d’un robot.
 • Iniciar-se en la identificació dels comandaments bàsics del robot.
 • Identificar i executar les ordres bàsiques “cap endavant” i “gira”.
 • Muntar un circuit comprenent com i quant es desplaça el nostre robot en prémer un botó (orientació espacial).

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística.
 • Competència matemàtica, ciències, tecnologia i enginyeria.
 • Competència transversal digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

En aquesta activitat continuarem amb l’apartat més vivencial de la robòtica i la programació. Agafarem objectes que tinguem a l’aula i crearem un circuit. A la imatge següent veureu que nosaltres ho vam fer amb peces grans de Lego, però també es podria fer amb pals depressors, amb trossets de paper, llapis o qualsevol objecte que ens permeti fer un laberint.

La idea és que ells mateixos muntin el circuit i facin que el robot es desplaci pel camí. Aquí treballarem l’assaig-error, ja que ells mateixos hauran d’anar modificant l’ordre i la posició de les peces perquè el robot no desmunti el circuit. La gràcia de l’activitat és aquesta mateixa: que hagin d’anar provant com ho han de fer per aconseguir-ho i així treballar l’orientació espacial.

Finalment, hauran de compartir amb la resta de companys què han fet, quins problemes s’han trobat i com els han resolt i fer una petita demostració que mostri el resultat final obtingut.

SomDocents_Enticada_Imatge_2

Criteris d'avaluació

 • Es mostra participatiu i motivat durant el procés i mostra interès tant per l’eina com pel seu propi procés d’aprenentatge.
 • És capaç d’anar modificant les seves pròpies estratègies durant l’activitat per tal d’assolir el repte plantejat.
 • És capaç d’executar la informació de manera lògica i ordenada, tenint en compte i posant en joc tots els coneixements dels quals disposa per a resoldre el problema plantejat.
 • És capaç de verbalitzar els problemes que han sorgit durant l’activitat, així com el resultat final.

3. La recta numèrica

Edat: +4 anys (Infantil i Cicle Inicial)
Durada: Una sessió d’una hora

Objectius

 • Reconèixer els nombres de l’1 al 10.
 • Saber situar els nombres de l’1 al 10 a la recta numèrica.
 • Resoldre oralment enunciats i/o problemes lligats amb situacions de la vida quotidiana.
 • Buscar el camí correcte entre el punt de partida i l’objectiu final.
 • Treballar els conceptes de programació “cap endavant”, “cap enrere” i “gira”.

Competències clau

 • Competència matemàtica, ciències, tecnologia i enginyeria.
 • Competència transversal digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

Crearem una recta numèrica amb els nombres de l’1 al 10 de manera que cada desplaçament del ratolí sigui un nombre diferent. Un alumne llençarà un dau gegant a l’aire i haurà d’identificar el nombre i programar el ratolí de manera que es desplaci tantes vegades cap endavant com el nombre que l’hagi sortit al dau. La resta de companys i companyes haurà de verificar si la seqüenciació ha estat correcta.

Es pot realitzar aquesta mateixa activitat amb els nombres que estem treballant, depenent del curs en què ens trobem. Per exemple, a INF-4 només treballarem fins al número 6 i a 1r de primària fins al 20. D’igual manera, es pot treballar el concepte de suma i resta:

En el cas de la suma, primer llançarem un dau i farem que el ratolí es mogui X vegades. Després llançarem l’altre dau i farem que es mogui altres X vegades, i veurem en quina casella ha caigut el ratolí. En aquesta situació, només desplaçarem el ratolí cap endavant. Finalment, farem el procediment de suma: 3 vegades + 2 vegades, són 5 vegades. El robot ha caigut a la casella amb el número 5.

SomDocents_Enticada_Imatge_3

En el cas de la resta, farem el mateix procediment, però desplaçarem el ratolí primer cap endavant i després cap enrere. 

Us recomano dividir als alumnes en els rols següents, perquè tots participin i no es despistin: 

 • Un/a alumne tira un dels daus
 • Un/a alumne l’altre dau
 • Un altre mou el ratolí 
 • L’últim alumne, AMB UNA TAULETA, comprovarà si l’operació està ben feta amb la CALCULADORA.

 

D’altra banda, podem treballar aquesta mateixa activitat incrementant la seva dificultat. En comptes de fer anar el robot només cap endavant, podem fer que els alumnes l’hagin de portar fins a un punt X a un taulell (com a la imatge següent):

SomDocents Enticada Imatge 4 1 - 5 activitats TIC de programació bàsica amb dispositius

Criteris d'avaluació

 • Executa correctament el camí, utilitzant les fletxes adients i tantes com en sigui necessari.
 • Resol el problema plantejat de manera ordenada: primer pensa, després executa.
 • Coneix els comandaments necessaris per executar l’acció i resoldre el problema.
 • Discrimina entre davant, darrere, un costat i l’altre costat.
 • Associa el nombre que surt al dau amb les “passes” que ha de donar el ratolí.

4. La nostra inicial o el nostre nom

Edat: +4 anys (Infantil i Cicle Inicial)

Durada: Una sessió d’una hora

Objectius

 • Reconèixer la nostra inicial, el nostre nom o els noms dels companys.
 • Buscar el camí correcte entre el punt de partida i l’objectiu final.

Competència clau

 • Competència en comunicació lingüística.
 • Competència transversal digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

En el cas d’utilitzar la Bee-Bot, existeixen ja panells amb les lletres de l’abecedari que es poden comprar o bé que es poden descarregar, imprimir i utilitzar. En canvi, amb els Code & Go l’oferta disminueix moltíssim, així que els hauríem de crear nosaltres. No té gaire complexitat: a un Word fem quadradets de 12×12 cm (que és el que es desplaça el ratolí) i a dins hi afegim el que vulguem. En aquest cas, podem afegir-ne lletres de l’abecedari o els noms dels nens i nenes de la classe. Us poso un exemple a continuació:

SomDocents Enticada Imatge 5 1 - 5 activitats TIC de programació bàsica amb dispositius

La idea d’aquest joc és fer que el ratolí vagi cap a una vocal en concret, cap a la inicial del nostre nom o cap a un nom. Col·locarem aquests quadradets (els que ens interessi treballar) en forma de taulell i farem que el ratolí arribi fins on haguem determinat. 

SomDocents Enticada Imatge 6 1 - 5 activitats TIC de programació bàsica amb dispositius

Imagineu-vos que estem al Cicle Inicial, a primer, i volem treballar els noms de l’alumnat en lletra lligada. Crearem un taulell amb els noms de tots els alumnes de la classe i els col·locarem un al costat de l’altre. Cada alumne haurà de programar al ratolí perquè arribi fins als seus noms: 2 vegades cap endavant, gira a la dreta, 3 vegades més cap endavant, etc.

SomDocents Enticada Imatge 7 1 - 5 activitats TIC de programació bàsica amb dispositius

Criteris d'avaluació

 • Discrimina la seva inicial, el seu nom o el nom dels companys d’entre totes les opcions del taulell.
 • Coneix el recurs i tots els elements que el conformen i el fa servir de manera autònoma o amb petites ajudes per part de la mestra.
 • És capaç de planificar física o mentalment el procés que ha de seguir per a resoldre el problema plantejat.
 • Executa correctament el camí, utilitzant les fletxes adients i tantes com en sigui necessari.

5. El camí del robot

Edat: +6 (Cicle Inicial)

Durada: Mitja sessió (30 minuts)

Objectius

 • Treballar la lateralitat i l’orientació espacial per mitjà d’un laberint.
 • Realitzar un camí de manera abstracta, sense utilitzar ajudes tangibles.

Competències clau

 • Competència en comunicació lingüística.
 • Competència matemàtica, ciències, tecnologia i enginyeria.
 • Competència transversal digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l'activitat

En aquesta activitat, simularem els taulells que hem estat fent servir fins ara amb els robots. Crearem un document en el qual inclourem tants quadradets com vulguem, el robot a una casella d’inici i marcarem d’alguna manera la casella fins on han d’arribar (veure la imatge). En aquest cas, hem posat un formatge. 

En primer lloc, els alumnes hauran de traçar el camí que ha de seguir el robot per arribar a la casella final. Haurem d’explicar que només es poden moure de casella en casella, sense utilitzar diagonals. Hi haurà infinitat de possibilitats, tantes com alumnes tinguem i totes seran vàlides. 

SomDocents_Enticada_Imatge_8

Després, a sota, hauran d’escriure una mena de “llegenda” amb les fletxes que han utilitzat per arribar al seu objectiu: endavant, endavant, gira, endavant… Com que es tracta d’una activitat d’abstracció, potser trobem alguns alumnes que necessiten el material físic per trobar la solució. Això ens servirà per avaluar en quin punt del procés es troben.

 

També notareu que alguns alumnes saben fer el camí, però no escriure quins passos o quines targetes de colors han utilitzat per fer que el ratolí arribi. No hi ha cap problema, simplement es troben en diferents moments del procés.

SomDocents Enticada Imatge 9 1 - 5 activitats TIC de programació bàsica amb dispositius

Per últim, seurem en rotllana i demanarem als i les alumnes que expliquin com han resolt el laberint i quines instruccions han fet servir. Això ens ajudarà a verbalitzar la solució, a posar en comú la seqüenciació que hem seguit i a observar entre tots si és correcta la nostra solució o no.

Criteris d'avaluació

 • Planifica el camí que ha de recórrer per aconseguir el repte plantejat mentalment (sense ajuda de les targetes).
 • Realitza conjectures i verbalitza per si sol/a com resoldre el problema plantejat.
 • Comprèn què ha passat quan ha executat quelcom i, en cas d’equivocar-se, rectifica el recorregut.
 • Planteja més d’una forma diferent per resoldre el repte proposat.
 • És capaç de respectar els torns de paraula, les opinions d’altri i d’integrar-les al seu mètode de treball per tal d’obtenir uns millors resultats.

Conclusió

Com a conclusió, treballar la programació ens permet treballar també d’altres àmbits com el lingüístic o el matemàtic. El fet d’haver d’explicar quins processos han seguit verbalment farà que, com a mestres, puguem avaluar no només el grau d’assoliment sinó també d’altres apartats com la capacitat per expressar-se en llengua catalana. Per últim, un infant que és capaç d’explicar què ha fet ens demostra que ha entès i après tot el procés.

Altres articles que et poden interessar

SD_blog_5_activitats_TIC_sense_dispositius

5 activitats TIC de programació bàsica sense dispositius

Com que la vida ha canviat, l’educació també hauria de fer-ho. Avui dia, el nostre dia a dia depèn d’un dispositiu que portem a la butxaca. Allà hi tenim tot el necessari.

Imatge d'un infant utilitzan un robot

Com escollir un dispositiu electrònic per aprendre a programar?

Per treballar la programació bàsica a primària amb dispositius cal conèixer abans alguns dispositius que podem tenir a les escoles i després sobre quines activitats podríem fer.