SomDocents

El llenguatge oral a l’aula

SomDocents. El llenguatge oral

L’escola com a espai de socialització juga un paper fonamental en l’adquisició i l’ús del llenguatge dels infants. A l’aula, docents i alumnes ens comuniquem a través del llenguatge, tant per ensenyar com per aprendre, i ho fem explicant-nos vivències o compartint els nostres sentiments i pensaments… Però, ¿què és exactament el llenguatge oral i com es treballa a l’aula?

Durant molts anys el llenguatge oral no ha gaudit de la rellevància que es mereixia en la categoria de contingut i objectiu per a l’aprenentatge. De fet, una àmplia majoria docent, perquè per altra banda així ho marcaven els continguts curriculars, centrava tota la seva atenció en el llenguatge escrit i era, l’oral, una competència que s’exigia als alumnes de manera natural. Sortosament, al llarg dels anys aquesta perspectiva ha canviat i el llenguatge oral ja és una de les prioritats a l’aula.

El llenguatge oral, objecte d’estudi científic

És cert que una de les raons per les quals s’ha introduït el llenguatge oral com a objectiu a les aules té a veure amb l’estructuralisme. Dins l’àmbit de la lingüística, el llenguatge oral ha començat a centrar una gran quantitat d’estudis que s’encaminen a determinar les característiques i funcions del llenguatge oral. A banda, el protagonisme que han adquirit els nens en l’acció educativa també ha estat clau per desenvolupar més àmpliament les seves habilitats en aquest àmbit.

Quines són les funcions del llenguatge oral?bafarades somrients - 117728602 [Convertido].png

Durant tot aquest procés d’estudi, dut a terme a partir de l’última meitat de segle XX, els lingüistes han arribat a la conclusió que el llenguatge oral contribueix poderosament en el desenvolupament cognitiu de l’infant i que és un instrument indispensable per iniciar-se en la reflexió i organitzar el pensament.

És evident, per altra banda, que el llenguatge té una funció socialitzadora bàsica: permet la comunicació entre les persones, tant per intercanviar informació bàsica com per a expressar sentiments i reviure experiències. Així, a l’aula, la majoria d’activitats dirigides als nens tenen l’objectiu d’obrir camps d’expressió, transmetre la pragmàtica del discurs i augmentar la seva competència gramatical a tots els nivells: fonològic, morfosintàctic, lèxic i semàntic.

A banda, treballar aquestes capacitats ofereix a l’individu tots aquells instruments que necessita per a un desenvolupament cognitiu adequat. La idònia incorporació d’aquests continguts a l’aula permet als infants desenvolupar la seva capacitat analítica i sintètica en tots els àmbits. Són capacitats mentals superiors que l’individu necessitarà i utilitzarà al llarg de tota la seva vida.

Els antecedents: el llenguatge del nen al parvulari

En aquesta primera etapa educativa, el nen ja compta amb totes les competències que necessita per relacionar-se amb el seu entorn. És ben cert, però, que el nivell de desenvolupament no és homogeni i que existeixen diferències entre els alumnes. Deixant de banda qualsevol dificultat individual, és molt probable que la capacitat lingüística de l’infant tingui a veure amb l’entorn familiar.

Segons les tesis de Bernstein (1985), les famílies que utilitzen un llenguatge descontextualitzat a l’entorn domèstic afavoreixen l’ús d’una tipologia de llenguatge més específic i abstracte, la qual cosa facilita a l’infant la seva experiència a l’aula, on les converses no estan només limitades a la qüestió estrictament domèstica. A més, la conversa a casa de tots els membres de la família resulta de gran utilitat a l’infant a l’hora de participar i intervenir a l’aula i en general, el fa més capaç d’utilitzar el llenguatge en situacions més complexes, més enllà de les destinades a acomplir les seves necessitats bàsiques. Com a docents, la nostra tasca consistirà a minimitzar aquestes diferències i participar activament en l’adquisició del desenvolupament lingüístic i cognitiu dels nostres alumnes.

Objectiu: la competència comunicativa dels infants

Com dèiem a l’inici, sortosament el llenguatge oral ja és considerat una competència d’aprenentatge a l’aula. A través de la producció de discurs oral, l’alumne adquirirà totes les competències necessàries per a desenvolupar-se correctament en les situacions reals i reforçarà els seus coneixements gramaticals. Tot aquest procés, que s’emmarca dins del procés educatiu, serà bàsic per al seu llenguatge oral, però també l’ajudarà a reforçar el seu desenvolupament cognitiu i les habilitats superiors.

Creus que és important el domini de la llengua oral? Actualment, se li dóna la importància que ha de tenir?

 

Pots saber-ne més amb el curs El llenguatge oral a l’aula. Més informació a www.somdocents.com.

Comentaris: