SomDocents

5 activitats per avaluar als alumnes

Somdocents-avaluar

L’avaluació és una part molt important de la docència, perquè ens permet copsar quin aprenentatge han assolit els infants i quins són els avenços aconseguits. Es tracta, com sabeu, d’un pas fonamental per poder desenvolupar un currículum de competències i atendre la diversitat de l’alumnat. Avui us volem proposar cinc activitats per avaluar als alumnes que podeu aplicar en les àrees de manera transversal.

  1. La prova objectiva, per escrit. És una de les més habituals i avalua el reconeixement, la memòria, la comprensió i l’associació. Es tracta d’avaluar els coneixements adquirits pels alumnes a través de diferents preguntes, amb l’avantatge que és fàcil de corregir i et permet avaluar diferents temes alhora. Cal, en aquest sentit, orientar bé als alumnes perquè la resposta a les preguntes s’ajusti a allò que demanem. Es poden realitzar preguntes de resposta múltiple (enunciats correctes i incorrectes, opcions de vertader i fals…), de relacionar o d’ordenació, tenint en compte un determinat criteri.
  1. La prova de desenvolupament, per escrit. Aquest és un sistema d’avaluació que permet als alumnes fer una exposició més lliure. Com a docents podrem avaluar l’adquisició de coneixements, la comprensió, l’aplicació, l’anàlisi i la síntesi, però també tindrem l’oportunitat d’analitzar a fons aspectes tan importants com la capacitat d’argumentació, la coherència a l’hora de redactar i l’ortografia. Es tracta d’una prova més subjectiva i la tasca de corregir és més costosa, però és molt útil per avaluar les destreses més importants de l’alumne.
  1. La prova amb informació i materials, per escrit. Aquesta prova exigeix al docent comptar amb un mètode d’avaluació clar i el més objectiu possible. A més, seria interessant que abans de posar en marxa una avaluació d’aquestes característiques, n’hàgiu fet almenys una de pràctica a l’aula. Es tracta d’un procediment molt útil per veure quin ús sap fer l’alumne de la informació que té a les seves mans, així com per observar la capacitat d’organització, la reflexió i l’associació de temes.
  1. La prova de discussió en grup, oral. A través d’aquest sistema podrem avaluar diferents estudiants alhora, interactuar de manera immediata i observar quines són les seves habilitats comunicatives i d’argumentació. És important haver practicat abans i disposar d’un sistema d’avaluació àgil i concís, a més de moderar l’activitat de manera que tots els alumnes puguin participar en igualtat de condicions. 
  1. Portfoli, prova global. I per últim, presentem una fórmula d’avaluació que permet a l’alumne exposar les diferents activitats realitzades. Aquest sistema d’avaluació ens agrada perquè ajuda a l’alumne a adquirir autonomia i a ser més conscient de quina ha estat la tasca que ha dut a terme. Ell es converteix, en definitiva, en protagonista del seu procés d’aprenentatge. La preparació vol temps i una actitud madura per part de l’alumnat.

 

Quines activitats soleu emprar per avaluar als vostres alumnes? Si voleu, podeu compartir les vostres experiències als comentaris.

Comentaris: