Formació

Explora els nostres cursos!

SomDocents ofereix cursos online de 30 i 40 hores de durada. Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent per al professorat, segons l’Ordre ENS/248/2012, per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es poden compatibilitzar serà de 10 hores de formació no presencial a la setmana.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicació de pe

rfils professionals.

VISUAL I PLÀSTICA

L’objectiu principal del curs Educació Visual i Plàstica: una nova mirada educativa és dotar el docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica a l’aula i impulsar la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre.

L’objectiu principal del curs Aplicació de l’educaió visual i plàstica a l’aula és dotar l’alumne d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.

LECTURA I BIBLIOTECA ESCOLAR

L’objectiu principal del curs Els contes com a eina d’aprenentatge emocional és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.

L’objectiu principal del curs Aplicació de l’educaió visual i plàstica a l’aula és dotar l’alumne d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.

L’objectiu és acompanyar al docent en el procés de selecció de llibres de qualitat i oferir estratègies per apropar-los als alumnes a través de la seva lectura. 

Se centra en ensenyar a seleccionar llibres de qualitat que guiaran aquestes decisions i fer-ne una bona lectura posterior tot potenciant l’hàbit lector dels més petits amb recomanacions adaptades a les seves edats, interessos i necessitats.

IMMERSIÓ I SUPORT LINGÜÍSTIC

L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu.

La finalitat és la d’entendre per què el català és la llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el docent d’eines i recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana posant l’accent en l’alumnat nouvingut.

COMPETÈNCIA DIGITAL

La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). Aquestes eines ofereixen als alumnes diferents tècniques i propostes per utilitzar durant el seu camí educatiu i serveixen als docents dels diferents centres per organitzar, programar i fer un seguiment de l’evolució dels seus alumnes.

Aquesta formació consisteix en l’aprofundiment de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education). En aquest curs s’aprofundeix en aquestes eines i es brinden exemples i reptes per a una possible aplicació a l’aula i també s’adquireixen habilitats noves sobre eines que no s’han treballat al curs «Primer contacte amb les eines Google Workspace for Education aplicades a l’aula», com Google Sites, per publicar contingut en línia, o Google Groups, per crear grups amb estudiants i docents.

Davant la realitat tecnològica que vivim a la societat actual, és necessari com a docents disposar d’eines i recursos que permetin no només utilitzar la tecnologia digital a l’aula, sinó que ens possibilitin fer-la servir de manera efectiva i eficaç per aconseguir els propòsits que volem assolir amb el nostre alumnat.

Amb aquest curs aprendràs què són i com s’utilitzen a l’aula els blogs, els qüestionaris digitals i els portafolis digitals. Aquests recursos es treballaran dins de l’àmbit escolar i com a eina educativa. Entre tots i totes participarem en la creació dels recursos per treballar i aprendre plegats.

En aquest curs es treballa la robòtica educativa i la programació per a infants d’educació infantil i de cicle inicial de primària per a la qual cosa s’introdueix el pensament computacional i s’ofereixen activitats i recursos per treballar a l’aula.

Es treballen les bases conceptuals i la història del pensament computacional, la robòtica educativa i la programació, així com diferents dinàmiques educatives. També es recullen recursos i procediments i es proposen indicadors d’avaluació per valorar aspectes propis del pensament computacional i a la vegada competències transversals i organitzatives.

Es treballen els conceptes i la història del pensament computacional, la robòtica educativa i la programació, així com diferents dinàmiques educatives per introduir-ho als cicles mitjà i superior de primària. També consta d’un recull de recursos i metodologies i es proposen indicadors d’avaluació per valorar aspectes propis del pensament computacional i a la vegada competències transversals i organitzatives.

En aquest curs es treballarà la millora de la gestió i la planificació de les classes a partir del descobriment i el domini del quadern de notes digital Additio App. Gràcies al desenvolupament de les competències TAC a través de l’eina de treball Additio App, es dotarà els docents dels recursos i les habilitats per utilitzar de forma pràctica aquesta aplicació.

NOVES METODOLOGIES D’APRENENTATGE

Sovint es parla que l’alumne ha de ser el constructor del seu aprenentatge i que el docent ha de ser el guia que l’acompanyi en aquest procés de construcció. Sobre el paper, tots visualitzem la funció de guia però, com es concreta aquesta funció dins l’aula? Quines eines metodològiques disposem per guiar al nostre alumnat a construir el seu aprenentatge d’una manera eficient i crítica?

L’objectiu principal del curs és acompanyar el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients i apostar pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa per tal d’afavorir la creació d’una educació innovadora i de qualitat. La finalitat és conscienciar sobre la necessitat d’iniciar un canvi en la manera de fer i sentir l’educació perquè la mirada a l’infant sigui respectuosa i inclusiva.

L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer-ne les característiques, el disseny i l’avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells. Es treballarà l’aprenentatge significatiu i els principals conceptes de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes per la seva aplicació directa a l’aula.

L’objectiu principal d’aquest curs és apropar els docents a la metodologia Montessori. Durant el curs es donaran a conèixer els principis bàsics i les característiques d’aquesta metodologia i reflexionarem sobre els seus avantatges, tant per l’educació infantil com per l’educació primària.

L’objectiu principal d’aquest curs és formar els docents per utilitzar el mindfulness a l’aula per tal d’afavorir l’aprenentatge dels alumnes. Durant el curs es donaran a conèixer els principals beneficis de la pràctica del mindfulness tant pels alumnes com pels propis docents i com aquesta influeix en l’educació emocional. A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines i estratègies per introduir aquesta pràctica en el seu dia a dia.

L’objectiu principal d’aquest curs és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les diferents parts que la componen i la seva importància. Durant el curs es donaran eines per redactar objectius, criteris i indicadors d’avaluació i es reflexionarà sobre el paper que té el docent com a agent avaluador.

Ens situem en un curs on el seu primer objectiu és situar a l’alumne en una societat canviant i com l’escola no ha de mantenir-se impermeable ni inherent a l’evolució constant del seu context immediat exterior. Al llarg del curs es fa palès aquesta interacció i relació tan estreta i directa entre escola i societat. Una societat dinàmica, que evoluciona constantment i que aporta noves variables, estímuls a la vida diària escolar. Aquesta situació planteja la necessitat de canviar visions, d’adaptar-se i readaptar-se com a sistema escolar, de fer front als reptes que la societat va deixant entreveure.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn d’origen neurobiològic que afecta dues àrees principals: la comunicació i la interacció social i la flexibilitat cognitiva i conductual, la qual cosa fa que tinguin una manera diferent de percebre i de comprendre el món que els envolta. 

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global de les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).
Es presenta la naturalesa del trastorn per comprendre les afectacions que provoca en la vida diària.

L’objectiu principal d’aquest curs és donar a conèixer les característiques que presenta un sistema educatiu inclusiu, exposar les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles per aplicar a l’aula i al centre i explicar els diferents perfils d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) amb les pautes i estratègies per facilitar-ne la detecció i la intervenció educativa.

En aquest curs s’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins de l’aula i dels centres educatius.

S’aprofundeix en la gestió del trastorn greu de conducta de l’alumnat des d’una actitud empàtica del docent i es treballa en la salut emocional del professorat, per a la qual cosa es proporcionen eines i recursos.

Amb aquest curs volem treballar les intel·ligències múltiples, ja que els estils d’aprenentatge predominants de l’alumnat poden interferir en els processos per aprendre. Per aquest motiu, aquest curs pretén proporcionar un seguit d’indicadors que permetin conèixer les bases teòriques i els objectius de la teoria de les intel·ligències múltiples, detectar la diversitat d’intel·ligències a l’aula i proporcionar recursos i estratègies per dissenyar plans de treball que atenguin la diversitat d’intel·ligències.

L’objectiu principal d’aquest curs és comprendre què implica tenir altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per tal de promoure una educació inclusiva malgrat la variabilitat individual.

Volem oferir un seguit d’indicadors a nivell cognitiu, social i afectiu que ens permetin detectar l’alumnat amb altes capacitats i conèixer alguns instruments d’avaluació i eines d’observació a l’aula.

Aquest curs es treballa la importància de les emocions durant l’escolaritat dels alumnes, ja que és un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia. A més de fer una petita introducció de l’educació emocional, es presenta com treballar-la amb els alumnes així com amb els docents i les famílies. Per tal d’aprofundir en l’educació de les emocions, les activitats s’estructuren segons el desenvolupament dels alumnes i es proporcionen diferents recursos per treballar-les.

Es potencia i visibilitza la perspectiva de gènere, la igualtat i l’educació afectivosexual en els centres educatius. 

Partint d’una escola inclusiva i de la realitat actual, educar en la igualtat i en les relacions afectivosexuals és un factor essencial a treballar amb infants i joves en el context educatiu. 

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn d’aprenentatge específic de la Dislèxia.

Les dificultats en la lectura i l’escriptura, provoquen dificultats en l’adquisició dels aprenentatges, en el comportament, en la regulació emocional i en les seves relacions socials, fet que esdevé un major risc de fracàs acadèmic i d’afectacions socioemocionals, com poden ser els estats d’ansietat. 

CALAIX DOCENT

L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’estratègies per fer del pati un espai educatiu adequat i impulsar-ne l’ús no només en l’estona del temps de lleure, sinó també en la pràctica didàctica a través del joc.

La finalitat consisteix a oferir una mirada innovadora sobre el pati a les institucions escolars i dotar el docent d’eines i de recursos per al seu ús durant el temps escolar.

L’objectiu principal d’aquest curs és formar els docents que estan en contacte amb infants de l’etapa d’Educació Infantil per treballar la psicomotricitat. A través del marc teòric i de diferents recursos els docents obtindran eines i estratègies per desenvolupar sessions psicomotrius i així treballar l’àrea de la descoberta d’un mateix i dels altres a l’aula.

En aquest curs es treballa la importància que té l’acció tutorial en el desenvolupament integral de l’alumne. També vol donar eines i facilitar la tasca dels mestres per treballar amb els infants, les famílies i la resta dels professionals que intervenen durant l’escolaritat dels nens i les nenes i com aplicar-ho a l’aula.

L’objectiu principal d’aquest curs és proporcionar eines i estratègies als docents de les etapes de primària i secundària, que els hi permetin abordar la matèria d’Educació Física des d’una perspectiva competencial, afavorint l’aprenentatge significatiu dels alumnes i donant especial importància a l’adquisició d’hàbits saludables.

AICLE

Initial CLIL course addressed at Primary teachers. During this course, students will learn some basic principles of CLIL methodology and they will also practice the theory through practical activities.

Initial CLIL course addressed to Secondary teachers. During this course, students will learn some basic principles of CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.

Advanced CLIL course addressed to Primary teachers. During this course, students will learn key concepts in order to gain knowledge related CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.

Advanced CLIL course addressed to Secondary teachers. During this course, students will learn key concepts in order to gain knowledge related CLIL methodology and they will also practice the theory throughout some practical activities.

Practical CLIL course addressed to Primary and Secondary teachers. The main objective is to create a didactic unit based in CLIL methodology. During this course, students will work on the creation of a CLIL unit so they will need to practice the knowledges acquired in previous courses. Moreover, they will have plenty of examples, models, tasks, rubrics…

CURSOS D’ANGLÈS

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell A1-1» tenim com a objectiu principal que els alumnes desenvolupin les habilitats i les competències comunicatives inicials en llengua anglesa i que entrin en contacte amb aquesta llengua i comencin a expressar-se i a comprendre-la en situacions de poca complexitat. Es tracta de la primera part del curs de nivell A1.

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell A1-2» tenim com a objectiu principal que els alumnes desenvolupin les habilitats i les competències comunicatives inicials en llengua anglesa i que entrin en contacte amb aquesta llengua i comencin a expressar-se i a comprendre-la en situacions d’una demanda lingüística baixa. Es tracta de la segona part del curs de nivell A1.

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell A2-1» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin les habilitats i les competències comunicatives bàsiques en llengua anglesa i que se sentin més segurs amb aquesta llengua i comencin a expressar-se i a comprendre-la en situacions d’una complexitat relativament baixa. Es tracta de la primera part del curs de nivell A2.

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell A2-2» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin les habilitats i les competències comunicatives bàsiques en llengua anglesa i que se sentin més segurs amb aquesta llengua i comencin a expressar-se i a comprendre-la en situacions d’una dificultat que, malgrat ser baixa, ja comença a ser més complexa. Es tracta de la segona part del curs de nivell A2.

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B1-1» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives preintermèdies en llengua anglesa per tal de fomentar la seguretat i l’autonomia amb aquesta llengua i que els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat que ja comença a ser mitjana. Es tracta de la primera part del curs de nivell B1.

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B1-2» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives preintermèdies en llengua anglesa per tal de fomentar la seguretat i l’autonomia amb aquesta llengua i que els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat que ja comença a ser mitjana. Es tracta de la segona part del curs de nivell B1.

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B1-3» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives preintermèdies en llengua anglesa per tal de fomentar la seguretat i l’autonomia amb aquesta llengua i que els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana, ja molt propera al llenguatge que ens podem trobar en moltes situacions reals. Es tracta de la tercera part del curs de nivell B1.

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B2-1» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives intermèdies en llengua anglesa per tal de fomentar l’autonomia i la gestió pràctica d’aquesta llengua i perquè els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Es tracta de la primera part del curs de nivell B2.

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B2-2» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives intermèdies en llengua anglesa per tal de fomentar l’autonomia i la gestió pràctica d’aquesta llengua i perquè els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Es tracta de la segona part del curs de nivell B2.

Amb l’activitat formativa d’«Anglès nivell B2-3» tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i les competències comunicatives intermèdies-altes en llengua anglesa per tal de fomentar l’autonomia i la gestió pràctica d’aquesta llengua i perquè els alumnes puguin expressar-se i comprendre-la en situacions d’una dificultat mitjana-alta, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Es tracta de la tercera part del curs de nivell B2.

The principal aim of this course, Anglès Nivell C1-1, is to consolidate and to implement advanced communication skills in English to achieve autonomy and practices management of the language and to express themselves in it and understand it in situations of high difficulty, focusing on the spoken and written conversations, both formal and informal. This is the first part of the C1 level course.

With the formative activity of English Level C1-2 our main objective is for students to consolidate and put into practice the advanced communication skills and competences in English. In order to achieve autonomy and practical management of this language, to the extent that we are able to express ourselves and understand it in situations of high difficulty, we focuse on oral and written conversations, both formal and informal. This is the second part of the C1 level course.

With the training activity of English Level C1-3 our main objective is for students to consolidate and put into practice the advanced communication skills and competences in English. In order to achieve autonomy and practical management of this language, to the extent that we are able to express ourselves and understand it in situations of high difficulty, we focuse on oral and written conversations, both formal and informal. This is the third and final part of the C1 level course.

4 comentarios sobre “Formació

  1. He realizado un curso y no me vale para sexenios en la comunidad valencia
    Lo pregunte antes de hacerlo y me dijisteis que si
    Que hago ahora
    Sabeis algo de este tema??

Comentaris:

A %d blogueros les gusta esto: