SomDocents

Entrevista a Marta Paños, tutora del curs «Avaluar per aprendre»

somdocents-entrevista-marta-paños-avaluar-per-aprendre

Avui fem una entrevista a Marta Paños, tutora del nou curs “Avaluar per aprendre” de SomDocents. Parlarem sobre com les estratègies d’aprenentatge i d’avaluació estan canviant i cada vegada es pensa més en el seu caràcter innovador.

Amb aquest nou curs, la Marta presenta diferents eines per documentar el procés d’aprenentatge dels alumnes, situant al docent com a guia i no com a únic transmissor dels coneixements. D’aquesta manera es pretén que els alumnes siguin conscients d’allò que se’ls demana i coneguin els seus punts forts i dèbils per poder millorar, al mateix temps que s’emfatitza la capacitat crítica dels alumnes.

somdocents-avaluar-per-aprendre

Com creus que es desenvolupa l’avaluació als alumnes avui dia a la majoria de centres?

Encara hi ha centres que basen els resultats dels alumnes en les típiques proves escrites que tots hem fet, però que valoren bàsicament la nostra capacitat memorística. Aquestes proves no tenen en compte el procés d’aprenentatge que ha viscut cada alumne de manera individual, sinó que són proves massa estandaritzades i igual per a tots, que a més no tenen en compte el punt de partida de cada alumne.

A més, l’avaluació tradicional no permet a l’alumne ser conscient del seu procés d’aprenentatge, de les seves debilitats, de les seves fortaleses, de ser crític amb el seu treball i amb el dels seus companys…

Quina hauria de ser la finalitat dels docents a l’hora d’avaluar els alumnes?

L’avaluació és una part molt important de la nostra feina com a docents, ja que ens permet conèixer què han après i en què necessiten millorar, i d’aquesta manera nosaltres poder adaptar continguts i metodologies d’ensenyament i aprenentatge segons les seves necessitats.

Però no podem ser els únics protagonistes de la tasca avaluativa, sinó que els alumnes també han de tenir un paper important per poder ser conscients d’allò que saben i del que s’espera d’ells, i així que siguin responsables del seu coneixement.

somdocents-avaluar-per-aprendre

Com creus que hauria de ser la relació entre els docents i les famílies pel que fa a l’avaluació dels alumnes?

Cal que les famílies del centre coneguin les eines avaluatives que utilitzarem amb els seus fills i filles, però ens podem trobar que les famílies no les coneguin, ja que no ho han viscut en primera persona. Per tant, cal dedicar un temps a les reunions a explicar els instruments avaluatius per fer-los també partícips del procés. Ells no posaran les notes, però poden entendre perquè els seus fills i filles tenen una certa nota i no una altra, i els poden ajudar a ser més crítics i reflexius.

La famosa cita d’Einstein que diu: Tothom és un geni. Però si jutges un peix per la seva habilitat per escalar un arbre, viurà tota la vida creient que és estúpid. Et sembla que defineix l’avaluació tradicional?

Exactament! Com he comentat anteriorment, l’avaluació tradicional és igual per a tothom, no hi ha un examen diferent per a cada alumne segons el seu punt de partida i el procés d’aprenentatge. És cert que identifica encerts i errors, però no hi ha una reflexió posterior per part de l’alumne per poder millorar.

L’avaluació alternativa és individualitzada i permet als estudiants participar en la seva pròpia avaluació. A diferència de l’avaluació tradicional, es considera un instrument del procés d’aprenentatge que ens ajuda a reorientar la tasca docent.

Podries introduir-nos el concepte de les rúbriques, considerades una de les eines d’avaluació més innovadores, i els avantatges que comporta?

Les rúbriques es consideren una eina d’avaluació formativa i també una eina d’aprenentatge ja que ens permeten saber on es troba l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge. Això facilita que l’estudiant conegui què s’espera d’ell i què necessita treballar, per tant fa de guia de l’aprenentatge.

La utilització de rúbriques té un impacte sobre l’autoregulació dels estudiants, ja que el seu ús promou processos com ara planejar, monitorar i avaluar, necessaris per prendre consciència metacognitiva i reorientar el seu propi aprenentatge.

I què ens pots explicar sobre la carpeta d’aprenentatge i les dianes que apareixen com a eines d’avaluació al curs que estàs impartint a SomDocents?

Una carpeta o dossier d’aprenentatge és una metodologia d’avaluació i aprenentatge que consisteix a recollir, seleccionar, reflexionar i valorar aquells treballs, activitats i documents que millor permetin a l’estudiant demostrar que ha assolit uns coneixements. L’ús de la carpeta d’aprenentatge pretén fer evident què és el que sap l’alumne i quins són realment els aprenentatges significatius adquirits.

Es tracta d’una recopilació i selecció d’activitats, treballs, objectes i/o documents que un estudiant pot fer durant un curs, una àrea-matèria, un tema concret, etc., i que es pot fer en diferents formats. Aquesta recopilació sempre ha d’anar acompanyada d’una presentació i reflexió sobre allò que l’estudiant aporta, i com el fet de fer la selecció i desenvolupar-la l’ha ajudat en l’aprenentatge.

La diana és un sistema d’avaluació participatiu (autoavaluació i coavaluació), immediat i molt visual, que ens permet conèixer l’opinió/valoració dels alumnes sobre diferents aspectes. Té una finalitat formadora i participativa i permet als alumnes donar la seva opinió i compartir la seva valoració. El seu principal objectiu és avaluar de manera quantitativa diferents aspectes d’una activitat o projecte.

Quins són els beneficis d’avaluar l’aprenentatge progressiu de l’estudiant de forma continuada en comptes de posar una nota final segons un examen?

El major benefici és que els estudiants són conscients del seu propi procés d’aprenentatge. Per tant, identifiquen els seus errors, busquen solucions i poden progressar segons el seu punt de partida. D’aquesta manera fomentem la reflexió i esdevenen els protagonistes del seu propi aprenentatge.

És important tenir en compte que sense reflexió no hi ha aprenentatge. Si no dotem de sentit allò que els estudiants aprenen i no fem que busquin solucions als seus errors, i ens limitem a posar una nota sense anar més enllà, el més segur és que acabin oblidant aquells coneixements que en teoria han après.

somdocents-avaluar-per-aprendre

Per què recomanaries aquest curs als docents d’infantil, primària i secundària?

Ho recomanaria perquè actualment s’estan aplicant diferents eines d’avaluació per fer front a les innovacions metodològiques que s’incorporen a l’aula i poder avaluar el procés d’aprenentatge i no només el resultat. En aquest curs els docents podran familiaritzar-se amb l’ús i disseny les rúbriques, les carpetes d’aprenentatge i les dianes. Aquestes eines afavoreixen l’avaluació formadora de l’alumnat, on és ell el protagonista del seu propi aprenentatge.

somdocents-avaluar-per-aprendre

Comentaris: