Detecció, avaluació i informes d’avaluació psicopedagògica per a alumnes amb altes capacitats

SomDocents. Cursos formació. Altes capacitats

La detecció i el diagnòstic d’un alumne amb altes capacitats és fonamental per poder avançar en la seva integració i posar al seu abast (seu i de la família) totes aquelles eines que poden resultar d’ajuda. La identificació de les altes capacitats és un procés que abraça molts escenaris i ha de comptar amb la col·laboració de diferents agents.

Quins són els criteris per a la detecció

 El procés d’avaluació que ens durà al diagnòstic ha d’estar ben fonamentat i basar-se en tres criteris fonamentals:

  • Contextualitzar l’avaluació, tenint en compte tots els àmbits en els quals es mou l’alumne.
  • Determinar les necessitats educatives de cada persona avaluant diferents aspectes de la seva personalitat.
  • Oferir als alumnes la possibilitat de treballar en la gran varietat de maneres possibles, per tal de detectar quines són les diferències quant a rendiment, raonament i aprenentatge.

 Diferents avaluacions

Durant el període d’observació se cercarà un seguit d’informacions concretes, però cal ésser conscients que en sorgiran de circumstancials, útils per proporcionar-nos una visió més àmplia de contexts i escenaris. Aquestes es realitzen de manera conjunta amb el tutor, l’especialista del centre i l’EAP, que és qui s’encarrega de realitzar-la, amb el degut consentiment de la família.

A banda de les proves concretes, els especialistes faran una entrevista individualitzada, observació a l’aula i hora d’esbarjo (pels alumnes de primària). S’hauran d’avaluar aspectes com ara el perfil cognitiu, la competència curricular, l’estil d’aprenentatge i els aspectes socioafectius.

 L’informe psicopedagògic

És important que les famílies confiïn en els professionals de l’escola i amb els especialistes per a l’avaluació i la confecció de l’informe psicopedagògic. A vegades les expectatives dels pares o tutors no es corresponen amb la realitat i cal que els docents facin un esforç important a l’hora d’explicar i encarar la situació de l’infant, sense ferir les diferents sensibilitats i fent-los entendre que el més important és el benestar de l’alumne.

L’informe psicopedagògic descriurà la situació de l’alumne i les seves necessitats actuals, un document que no està tancat i que preveu accions de seguiment per continuar treballant amb l’alumne. En aquest es definiran els seus punts forts i febles, considerant tot allò que cal potenciar perquè l’alumne gaudeixi d’una experiència d’aprenentatge ajustada a les seves necessitats i alhora integrada en el funcionament de l’aula.

Disposeu de més informació, plantilles i informes en aquest document elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dins del conjunt de publicacions Materials per a l’atenció a la diversitat.

Comentaris: