SomDocents

Com funciona la borsa docent?

com_funciona_borsa_docent

Qualsevol persona que sigui candidata a cobrir un lloc de treball vacant en els centres públics del Departament d’Educació, cal que s’inscrigui a la borsa docent. A través d’aquesta, els professionals del món de l’educació tenen l’opció de cobrir interinament les vacants que es produeixin. Però, com funciona la borsa? Què cal fer per inscriure-s’hi i com consultar-la? Resolem tots aquests dubtes, a continuació. 

Què és la borsa personal docent?

La borsa docent és una llista formada per tot un seguit de professionals que hi apareixen per ordre de prelació. En apuntar-s’hi, aquests opten a cobrir les vacants de què disposa el Departament d’Educació en els centres públics d’arreu de Catalunya. 

Qui pot formar-ne part?

Les persones que poden formar part de la borsa docent són: 

 • Personal interí del cos docent no universitari que ja ha prestat els seus serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. A la borsa ocupen una posició o una altra d’acord amb el temps de servei. 

 • Persones que encara no han prestat serveis com a personal interí o substitut docent, si han superat les oposicions i no han estat seleccionades. En aquest cas, l’ordre el marcarà la puntuació global que hagin obtingut durant el procés. 

 • Persones que no han estat admeses en concursos públics convocats pel Departament a partir de setembre de 1996 i no han estat nomenades com a personal interí docent. Apareixeran ordenades segons l’any de la darrera convocatòria i el número d’ordre assignat en aquesta.

Quina documentació cal presentar?

Documentació per fer la inscripció per a docents de primària i infantil

En apuntar-se a la borsa docent, cal presentar força documentació:

 

 • DNI o fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat o el passaport (si no ets espanyol/a)
 • Declaració responsable de no patir cap malaltia incompatible amb l’exercici de la docència
 • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública
 • Consentiment per comprovar les dades al Registre Central de Delinqüents Sexuals o, si no es dona, una certificació negativa del registre
 • Fotocòpia del títol que acredita el coneixement de llengua catalana
 • Fotocòpia del títol o expedient acreditatiu d’haver fet tots els estudis necessaris 

 

Això en el cas dels docents d’infantil i primària, però per altres etapes és diferent.

Documentació per fer la inscripció per a professors de secundària, idiomes i tècnics

Per accedir a la borsa docent per als cossos de professors de secundària, escoles oficials d’idiomes i professors tècnics de formació professional, també cal: 

 • Títol oficial de màster que acredita la formació pedagògica i didàctica 
 • Certificat d’aptitud pedagògica 
 • Títol d’especialització didàctica

Per veure quins altres documents són necessaris, quines exempcions es contemplen o bé com acreditar els mèrits legals, cal que consulteu l’apartat de documentació de la borsa docent, on també trobareu els terminis. Aquest any, per exemple, la incorporació a la borsa és del 21 de juny al 20 de desembre de 2022. A partir d’aquí, i amb tota la documentació recollida, només caldrà que presenteu la sol·licitud d’inscripció. men

Ja estic inscrit/a a la borsa docent, i ara què?

Un cop feta la inscripció, cal que estigueu atents/es. Heu de saber que les persones que consteu a la borsa docent podeu consultar en línia les dades que hi constin. Podeu fer-ho a través del codi d’usuari de la XTEC o bé, si encara no en teniu, amb el codi de registre d’usuari temporal

 

Tan bon punt el curs hagi començat, es faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants, reforços i substitucions. Les dates s’estableixen d’acord amb els criteris i les necessitats dels serveis territorials, per tant, hauràs d’estar alerta a la web. 

 

De moment, heu de tenir aquest calendari present

 

 • Borsa provisional: 22 d’abril de 2022
 • Modificació de dades de la borsa: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022
 • Borsa definitiva: 31 de maig de 2022
 • Nomenaments telemàtics d’estiu: juliol i final d’agost de 2022
 • Modificació de dades de la borsa: del 12 al 19 de setembre de 2022, del 14 al 21 de novembre de 2022, del 23 al 30 de gener de 2023, del 20 al 27 de març de 2023. Malgrat això, pot ser que s’estableixin altres períodes addicionals. 

 

És important, a més, que estigueu alerta de l’adjudicació de vacants. Aquestes es poden consultar de forma telemàtica, abans de les 11 hores del matí. Les persones a les quals s’hagi adjudicat una vacant, l’hauran d’acceptar telemàticament. Si no l’accepten, caldrà indicar-ho i si no s’al·lega un motiu justificat, s’adjudicarà un nou número de barem per al curs escolar vigent.

Recorda que si tens dubtes sobre qualsevol d’aquests processos, pots consultar-ho als Serveis Territorials de la teva comarca

 

Vols incorporar-te a la borsa? Tens tota la informació i accés a tràmits per al curs 2022-2023 aquí

Altres articles que et poden interessar

acreditar perfils professionals

Com acreditar els perfils professionals docents

Segur que n’has sentit parlar. Els perfils professionals són una realitat des de l’any 2014, a partir de la posada en marxa de la Llei d’Educació (LEC) i el decret de plantilles.

Català a les escoles 22-23 (1)

Com queda el català a l’escola pel curs 22-23?

El 30 de maig el Govern va aprovar un nou decret llei per blindar el català a l’escola. Sí, estem parlant d’aquell decret que va resultar tan polèmic per les divergències entre els partits polítics.