Aprendre a aprendre

generant idees - 124482025 [Convertido]La competència d’aprendre a aprendre implica ser conscient i capaç de gestionar les capacitats i coneixements propis d’una manera eficient. Així, l’alumne serà autosuficient per disposar de recursos i tècniques útils, així com per transformar la informació en coneixement.

Què vol dir aprendre a aprendre?

Mitjançant la competència d’aprendre a aprendre, l’alumne serà capaç d’utilitzar totes les eines que necessita per prendre consciència del seu propi aprenentatge. Ensenyar a aprendre a aprendre implica, sens dubte, que el docent eduqui als alumnes en un procés d’observació i anàlisi mitjançant els quals sabran identificar què saben, què han d’aprendre i com ho han de fer per assolir els seus objectius. Es tracta d’un procés enriquidor que els permetrà prendre consciència de quin és el seu potencial, però també descriure les seves carències. Per tot això, ensenyar la competència d’aprendre a aprendre és una tasca fonamentada en l’observació de les habilitats ja adquirides, però també en la destresa de la motivació i en la voluntat de superar els propers reptes a assolir en l’aventura de l’aprenentatge.

Com aplicar l’aprendre a aprendre a l’aula

Aprendre a aprendre és una competència bàsica que trobem reconeguda a la Llei Orgànica d’Educació (LOE) de 2006. A través d’aquesta capacitat, els alumnes aprenen a regular el seu propi aprenentatge, tot assolint – des de l’aula d’educació infantil – una sèrie d’estratègies, habilitats i tècniques que els permetran aprendre més i millor durant totes les etapes educatives. En ser conscients de les seves habilitats, reconèixer els errors i aprendre a solucionar-los, els alumnes aprenen a aplicar l’esperit crític i disposen de totes aquelles eines necessàries que els permetran assolir els diferents aprenentatges amb èxit.

manos arriba colores comunicación - 161921327 [Convertido]A l’aula, la competència d’aprendre a aprendre es treballa a través de totes les àrees i s’interrelaciona amb altres competències bàsiques com la competència comunicativa, la competència d’autonomia o la iniciativa personal. Amb l’aprenentatge de totes aquestes competències vinculades, l’alumne haurà d’assolir el repte de gestionar el seu propi aprenentatge i fer-ho de la manera més encertada.

Estem treballant bé la competència d’aprendre a aprendre?

Un principi bàsic d’aprendre a aprendre és el d’oferir als l’alumnes informació sobre allò que han d’aprendre. De fet, aquests han de tenir una visió general sobre aquelles coses que aprendran a cada àrea, tant a l’hora de començar el curs com en el moment d’iniciar una nova unitat didàctica. Així, comptaran amb una visió global de quins són els continguts, conceptes, habilitats i destreses a aprendre. Caldrà, a més, que sàpiguen com seran avaluats i quins seran els criteris i les tasques a realitzar. En començar cada sessió, serà convenient recordar què vàren treballar en l’anterior i que treballaran en la present. És imprescindible per situar als alumnes en el context i dirigir-los cap als nous coneixements i activitats.

A la classe, els alumnes també s’han de sentir protagonistes de l’aprenentatge. Això implica generar activitats lògiques, utilitzar els nous coneixements per dur a terme activitats (de reflexió, d’aplicació, de recerca d’informació, d’autoavaluació…). És bàsic, per altra banda, que disposin de temps per parlar, explicar, argumentar i exposar amb els altres, ja sigui en activitats en grup o amb tota la classe; i que aprenguin a saber buscar informació, analitzar-la i interpretar-la, independentment de quina sigui la seva presentació o format.

Èsser protagonistes d’aquest procés també implica el fet d’involucrar els alumnes en el treball d’investigació i de camp, les sortides a l’aire lliure i en entorns dedicats a l’art i la cultura. Treballar amb recursos de tota mena i saber planificar la realització i finalització de les activitats en el temps marcat els ajudarà a obtenir un control del temps més exhaustiu. Aquesta destresa els resultarà molt útil a l’hora d’aprendre i realitzar activitats de manera autònoma.nens món - 123469357 [Convertido]

Per prendre consciència d’aquest aprenentatge caldrà que en aturem i reflexionem. Que els alumnes es preguntin què estan aprenent, quins recursos utilitzen i quines dificultats es troben durant el procés serà fonamental perquè en prenguin consciència, del fet d’aprendre.

Dit això, no podem obviar la importància de la competència d’aprendre a aprendre però, realment la treballem perquè els alumnes l’assoleixin i l’apliquin a la seva vida quotidiana?

Pots saber-ne més d’aquesta competència en el nostre curs Aprendre a aprendre – Assertivitat. Més informació a www.somdocents.com.

Comentaris: