SomDocents

Alumnes amb altes capacitats: com intervenir

SomDocents-Altes capacitats

La majoria d’experts coincideixen en la necessitat d’atendre específicament la diversitat de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals. La detecció d’aquest tipus de perfils ha de comptar amb el suport del docent i del centre, així com de tots els professionals que participen i que són especialistes en la detecció de les anomenades “altes capacitats”. Es posible que un diagnòstic extern o el fet que les famílies actuïn per lliure i sense considerar l’opinió dels docents dificulti la integració de l’infant i repercuteixi negativament sobre el seu procés educatiu.

Dit això, com s’ha d’implicar el docent?

La nostra participació com a docents és fonamental com a membres del centre on treballem. Així doncs, cal que, davant la sospita d’un cas d’altes capacitats caldrà que estem preparats:

  • Coneixent quines són les possibilitats que ofereix el nostre centre (sigui de primària o secundària) per atendre alumnes amb altes capacitats.
  • Disposant de prou informació sobre com actuar a l’aula. Per tot això, caldrà que abans el centre hagi pres mesures organitzatives i en definitiva, estigui preparat per a la intervenció.
  • Iniciant, si no s’ha fet abans, una proposta d’integració dins del marc d’una escola inclusiva, que compti amb mesures pràctiques i organitzatives per actuar d’acord amb les necessitats dels infants i les seves famílies.

Al centre hi ha un alumne amb altes capacitats, què fem?

Tenim un alumne amb altes capacitats. Si abans no havien estat detectades, caldrà posar-se a treballar en la confecció d’una política de centre per a la integració d’aquest alumne i de tots els que necessitin veure atesa la seva diversitat. El més adequat, doncs, serà posar-hi remei abans que ens hi trobem, amb tot un conjunt d’accions:

  • Preparació del professorat. El centre ha d’elaborar un conjunt de propostes formatives (assessorament, xerrades, cursos) que us permetin aprendre més sobre les altes capacitats i sobre com intervenir a l’aula. Caldrà que treballeu conjuntament i que elaboreu programes de competències tenint en compte aquesta diversitat.
  • Diagnòstic. Aprendre i comptar amb el suport dels professionals que poden ajudar-nos a detectar un cas d’altes capacitats.
  • Organització i mesures. Per tal d’integrar al màxim aquests alumnes i afavorir un desenvolupament correcte a l’aula, caldrà posar en marxa diferents mesures organitzatives en l’àmbit del centre. Això pot incloure: un pla individual (inclusiu), agrupaments i grups flexibles, temporalització i autonomia, flexibilitat d’horaris, ampliació curricular, tutories…

I la família?

A l’hora de treballar amb la família, cal estar preparats per respostes molt diverses. A vegades són capaços d’atendre la situació del seu fill amb serenor, però altres vegades no és així i és el desconcert el que mana. Com a docents –i sempre dins el marc del centre– tenim l’obligació d’atendre i assessorar a les famílies perquè s’adonin que, si sabem conduir-ho bé, les altes capacitats no són un problema.

Dins de la proposta de Materials per a l’atenció a la diversitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya disposeu d’una guia per a mestres i professors que us ajudarà a conèixer de prop les característiques dels alumnes amb altes capacitats i que us aportarà eines d’observació per a la detecció, models d’avaluació psicopedagògica, pautes d’actuació, recursos bibliogràfics i un model de pla individualitzat. Podeu descarregar-la aquí.

Comentaris: