Acreditar perfils professionals


Segons la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics depenents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los, són necessaris uns requisits per poder acreditar que es tenen uns determinats perfils professionals.

Modificació: RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Nova resolució: RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Educació.

COM ACREDITAR ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Si es reuneixen els requisits, el Departament d’Educació ha d’acreditar els perfils sense ser necessari fer cap sol·licitud. Podeu consultar si teniu activitats els perfils al portal ATRI.

Si no s’ha obtingut l’acreditació de manera automàtica, es pot sol·licitar fent ús d’aquest model. Amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació requerida per a cada perfil.

COM PUC SABER QUINS CURSOS ACTIVEN ELS PERFILS PROFESSIONALS?

Al portal de centre del Departament d'Educació teniu accés a l'aplicatiu per consultar la llista de cursos de formació i programes d’innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat, que es té en compte per a l’acreditació de cadascun dels perfils professionals.

Serà el Departament d'Educació qui haurà de considerar la incorporació de noves activitats formatives a l'aplicatiu de perfils profesionals.

Actualitzat a data: 21 de juny de 2018

PERFILS I REQUISITS
Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
Competència digital docent
Atenció a la diversitat de l’alumnat
Gestió de projectes i serveis de formació professional
Lectura i biblioteca escolar
Immersió i suport lingüístic
Educació visual i plàstica
Metodologies amb enfocament globalitzat

CURSOS DE FORMACIÓ (2017-2018) INCLOSOS A L'APLICATIU

Actualment tenim més de 150 activitats formatives del curs 2017-18 incloses a l’aplicatiu del Departament d’Educació que compten per acreditar perfils, tant les ja realitzades com les que tenim preparades fins al juliol de 2018. Pots consultar tots els cursos de SomDocents que activen perfils professionals, amb els codis de reconeixement.

Perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat:

Perfil de competència digital docent:

Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE):

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat

CURSOS DE FORMACIÓ QUE EN EDICIONS ANTERIORS HAN ACREDITAT PERFILS

Podeu consultar els cursos de SomDocents que han comptabilitzat per activar perfils professionals en edicions anteriors.

Perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat:

Perfil de competència digital docent:

Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE):

Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat:

Estem treballant per oferir nous cursos que activin perfils professionals.

Vols estar informat? Contacta amb nosaltres

També a través del correu somdocents@somdocents.com o bé trucant al telèfon 671 46 98 09 de 9:00 a 15:00 hores.