L’objectiu principal d’aquest curs és donar a conèixer les característiques que presenta un sistema educatiu inclusiu, oferir quines són les mesures i suports d’atenció a la diversitat disponibles per aplicar a l’aula i al centre i, l’explicació dels diferents perfils d’alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) amb les pautes i estratègies per facilitar la detecció i intervenció educativa.

Permet conèixer i aclarir conceptes sobre la inclusió educativa, la normativa actual i té l’objectiu de fomentar valors, actituds i compromisos per aconseguir concepcions i pràctiques més inclusives als centres educatius. Aconseguir reduir les barreres d’aprenentatge i participació de l’alumnat i garantir l’accés a l’aprenentatge.

Es proporciona la classificació actual dels perfils NESE i una explicació exhaustiva de les mesures, suports i metodologies que disposem per atendre les necessitats educatives de l’alumnat des d’un paradigma inclusiu.

Per últim, s’ofereix el concepte de Trastorn Específic de l’Aprenentatge i s’exposen els principals trastorns especificant les característiques, senyals d’alerta per la seva detecció i, pautes i estratègies per una correcta intervenció educativa.

El curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge comptabilitza per acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat. Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer les característiques d’un sistema educatiu inclusiu.
  • Proporcionar un ventall de mesures i suports disponibles per atendre la diversitat en el context de centre.
  • Promoure la utilització de metodologies inclusives a l’aula per tal de millorar l’atenció a la diversitat.
  • Afavorir la participació i col·laboració de tota la comunitat educativa en l’organització de recursos i actuacions del centre.
  • Facilitar la detecció primerenca dels Trastorns d’Aprenentatge.
  • Col·laborar en el disseny d’intervenció i seguiment dels alumnes amb necessitats educatives.
  • Aplicar estratègies i pautes específiques a nivell individual i d’aula, per atendre els Trastorns d’Aprenentatge més freqüents.

Programa de treball

1. Un Sistema Educatiu Inclusiu -> Aquest primer mòdul vol donar a conèixer la normativa i les característiques del nou paradigma educatiu. Un paradigma que fomenta polítiques, cultures i pràctiques inclusives amb l’objectiu de garantir una atenció educativa inclusiva i de qualitat per a tot l’alumnat.
S’exposa l’evolució del concepte d’educació especial fins a la concepció actual, proporcionant el marc normatiu vigent.

També es donen a conèixer els principals agents educatius i, els serveis i entitats de suport que proporcionen recursos i col·laboren en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives.

Per últim, posa èmfasi en la necessitat d’una actitud cooperativa i compresa per part de tota la comunitat educativa, fomentant la participació de les famílies i l’obertura a l’entorn.

2. Mesures i suports per a l’atenció educativa -> Aquest segon mòdul presenta els diferents perfils que s’inclouen en l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) i, informa del procés d’avaluació psicopedagògica, l’encarregat i la informació requerida, realitzada a l’alumnat amb necessitats educatives.

Seguidament, presenta les mesures i suports d’atenció a la diversitat (universals, addicionals i intensius), l’explicació de diferents metodologies inclusives per implementar a l’aula i l’exposició del model DUA, un model universal de l’aprenentatge que permet dissenyar currículums flexibles i universals, accessibles per a tot l’alumnat.

Per últim, es presenta el Pla de Suport Individualitzat, document de planificació de mesures, suports i actuacions que recull una proposta curricular individualitzada i adaptada a l’alumne/a.

3. Els Trastorns d’Aprenentatge -> En aquest tercer mòdul es defineix el concepte de Trastorn específic de l’aprenentatge i es presenten els criteris diagnòstics, segons el manual DSM-V, per diagnosticar el trastorn i concretar les diferents dificultats.

A continuació, s’exposa una introducció als Trastorns d’Aprenentatge (TA) i les seves comorbiditats. A més, es concreten els tres punts bàsics d’intervenció pels TA (Psicoeducació, reeducacions i acomodacions).

Finalment, es presenten els TA més freqüents a les aules concretant les característiques principals del trastorn, els indicadors per la seva detecció i les pautes per la intervenció a l’aula (activitats, acomodacions i materials). Els TA exposats són: Dislèxia, Discalcúlia, Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL), TDAH i TEA.