Aquest curs dóna a conèixer eines i pautes per identificar i intervenir en les dificultats d’aprenentatge en lectoescriptura i matemàtiques. Oferim recursos per tractar de la millora manera la diversitat existent a les aules, tot partint de la realitat social actual. Amb aquest curs oferim una mirada d’allò més constructiva i significativa per la nostra feina i per poder treballar amb TOTS els alumnes.

El curs Educació especial: Atenció a la diversitat comptabilitza per a acreditar el perfil d’atenció a la diversitat de l'alumnat, sent transversal, amb recursos i activitats adaptables.

Última convocatòria d'aquest curs al juliol'19.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

Explora els nostres cursos

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Impartir la docència i dur a terme l'atenció directa amb metodologies d'aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
  • Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d'estratègies i activitats per atendre la diversitat, en el context d'aula i de centre.
  • Contextualitzar l’Educació Especial i oferir formació específica per donar resposta a les necessitats dels alumnes.
  • Entendre l’educació d’una manera comprensiva i atenta a la diversitat, que s’ajusti a les característiques individuals i socials de tot l’alumnat.
  • Assumir el repte d’educar als alumnes, promovent actituds i valors d’atenció a la diversitat i igualtat d’oportunitats.
  • Entendre i concretar les dificultats d’aprenentatge en el procés de comprensió i llengua escrita, i en les dificultats de matemàtiques.
  • Donar eines, metodologies i recursos per l’avaluació i tractament de les dificultats d’aprenentatge de matemàtiques i llengua.
  • Realitzar el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.

Programa de treball

1. L’Educació Especial -> En el primer mòdul es defineix el concepte de diversitat i es reflexiona sobre aquest, a través de il•lustracions i vídeos penjats a la web. També s’aprofundeix i es contextualitza el terme d’Educació Especial, així com les bases psicològiques d’aquesta i de les necessitats educatives especials. Aquest mòdul situa el concepte del curs i fomenta una mirada més oberta i dinàmica de la diversitat, sempre entesa com una oportunitat.

2. Les dificultats d’aprenentatge -> En el segon mòdul s’ofereix la base teòrica per la detecció de les dificultats d’aprenentatge en la lectura i escriptura i en l’aprenentatge de les matemàtiques. També s’introdueixen elements per l’avaluació de les dificultats, així com les pautes pel tractament educatiu i la intervenció d’aquestes necessitats. S’intenta oferir a l’alumnat unes bases òptimes per l’atenció de la diversitat, concretament en les dificultats en les matemàtiques i lectoescriptura. Aquest podrà ser capaç d’establir mesures d’atenció i/o pautes d’actuació per les dificultats d’aprenentatge.

3. Metodologia, recursos i eines per l’atenció a la diversitat. -> En el tercer mòdul s’ofereixen recursos per promoure l’atenció a la diversitat. S’introdueixen estratègies i tècniques d’atenció per la millora educativa, així com mesures específiques d’atenció. És molt important poder definir les actuacions més òptimes per garantir una qualitat educativa. S’intentarà elaborar un catàleg on-line on cada professor analitza recursos específics per donar resposta a les necessitats educatives especials presentades anteriorment.