Curs pràctic d'elaboració d'unitats didàctiques emprant la metodologia AICLE a l'etapa d'Educació Primària i Secundària. En aquest curs els alumnes treballaran amb la creació d'una unitat didàctica i per això hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits als mòduls anteriors. També tindran a la disposició models d'unitats, tasques, materials, avaluacions...

Practical CLIL course addressed to Primary and Secondary teachers. The main objective is to create a didactic unit based in CLIL methodology. During this course, students will work on the creation of a CLIL unit so they will need to practice the knowledges acquired in previous courses. Moreover, they will have plenty of examples, models, tasks, rubrics...

Tal i com marca el Departament d'Educació, per poder seguir adequadament aquest curs es recomana un nivell B2 d'anglès o similar.

Aquest curs està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012, com a formació permanent del professorat.

El curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE comptabilitza per acreditar el perfil lingüístic en llengua estrangera (AICLE). Està incorporat a la llista de cursos de formació i programes d'innovació educativa, aprovada mitjançant resolució del director general competent en matèria de professorat. Es té en compte per a l'acreditació de cadascun dels perfils professionals del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al portal web del Departament d’Educació podeu consultar l’aplicatiu de perfils professionals.

Aplicatiu de perfils professionals

80,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 80€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

 • Adquirir conceptes avançats relacionats amb la metodologia AICLE.
 • Oferir eines metodològiques i lingüístiques per poder implantar la metodologia AICLE.
 • Oferir estratègies per crear unitats didàctiques amb la metodologia AICLE.
 • Treballar, per separat, amb les diferents seqüències de les unitats didàctiques AICLE.
 • Crear una unitat didàctica AICLE.
 • To learn advanced concepts related to CLIL methodology.
 • To provide methodological and linguistic resources.
 • To provide a wide range of resources related to CLIL didactic units.
 • To work on (separately) the different sequences related to CLIL didactic units
 • To design a CLIL didactic unit

Programa de treball

1. Module 1: Let’s start planning!

 • Part 1. Introduction (The importance of the English Language in today’s world; What is the Planning didactic units through CLIL methodology?; How does Planning didactic units through CLIL methodology course works?)
 • Part 2. Didactic units in CLIL (An introduction to didactic units in CLIL; Curricular key elements)
 • Part 3. Let’s plan (Teaching and learning objectives; Tasks in CLIL; The final task; The role of language in our units)
 • Part 4. Conclusion

2. Module 2: Let’s create!

 • Part 1. Introduction (What is the Planning didactic units through CLIL methodology?; How does Planning didactic units through CLIL methodology course works?)
 • Part 2. The role of 4Cs (An introduction to the 4Cs in didactic units in CLIL; Content; Communication; Culture, Cognition)
 • Part 3. Let’s work on the activities (Unit design and details)
 • Part 4. Conclusion

3. Module 3: Let’s finish!

 • Part 1. Introduction (What is the Planning didactic units through CLIL methodology?; How does Planning didactic units through CLIL methodology course works?)
 • Part 2. Materials (The importance of materials; Examples of materials)
 • Part 3. Let’s work on the assessment (The importance of assessing; Assessing in CLIL; Rubrics)
 • Part 4. Conclusion