L’objectiu principal d’aquest curs és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les diferents parts que la componen i la seva importància. Durant el curs es donaran eines per redactar objectius, criteris i indicadors d’avaluació i es reflexionarà sobre el paper que té el docent com a agent avaluador.

També es presentaran diferents eines avaluatives. En aquest cas s’incidirà en profunditat en la utilització de rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes, i es donarà especial importància al seu disseny i aplicació.

A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els docents obtindran eines per dissenyar i aplicar les seves pròpies rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes i, a més, reflexionaran sobre les estratègies que afavoreixen l’aprenentatge.

50,00€
Matricular-m'hi

Característiques del curs

El curs es realitza de manera online a través d’un campus virtual.

Té una durada de 30 hores estructurades en 3 setmanes, amb un preu de 50€.

L’horari el marques tu, ja que pots accedir al campus virtual i treballar-hi quan ho necessitis. Durant el curs es realitza una avaluació continuada amb activitats autoavaluatives, intercanvi d’opinions als fòrums i un qüestionari final de satisfacció.

Per obtenir el certificat amb la qualificació APTE és necessari realitzar totes les tasques del curs satisfactòriament.

És un curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya segons l'ordre ENS/248/2012 per la qual s’estableix que el màxim d’hores que es comptabilitzen haurà de ser de 10h de formació no presencial a la setmana.

SomDocents ofereix convocatòries mensuals dels seus cursos reconeguts, excepte a l'agost.


Objectius

  • Conèixer la importància de la tasca avaluativa.
  • Conèixer les diferències entre l’avaluació tradicional i l’avaluació alternativa.
  • Reflexionar sobre el rol del docent com agent avaluador.
  • Aprendre a redactar objectius, criteris i indicadors d'avaluació.
  • Formar als docents per utilitzar i dissenyar una rúbrica.
  • Formar als docents per utilitzar i dissenyar una carpeta d’aprenentatge.
  • Formar als docents per utilitzar i dissenyar una diana.

Programa de treball

1. Marc teòric. -> Aquest primer mòdul vol posar les bases teòriques de l’avaluació per a partir d’aquí plantejar-nos preguntes i obtenir respostes. Es defineix l’objectiu de l’avaluació i els diferents tipus d’avaluació que s’utilitzen, i es mostrarà què són i com s’elaboren els objectius, els criteris i els indicadors d’avaluació. També es fa èmfasi a l’avaluació de les competències, ja que són part essencial en el currículum. Per últim, es defineix el paper actual del docent, diferenciant entre l’avaluació tradicional i les noves tendències avaluatives i el rol del docent en cada una d’elles.

2. Rúbriques -> En aquest segon mòdul està dedicat exclusivament a les rúbriques, amb l’objectiu de conèixer què són, com s’elaboren, com s’apliquen, etc., per tal de ser capaços de valorar aquest recurs d’avaluació i el seu ús a l’aula. Primer es defineix el concepte de rúbrica, els avantatges i inconvenients del seu ús i els diferents tipus que hi ha, per passar a conèixer el seu procés d’elaboració i així ser capaços d'elaborar-ne una segons els objectius que volem aconseguir.

3. Carpeta d'aprenentatge i dianes -> En aquest tercer i últim mòdul s’analitzen les carpetes d’aprenentatge i les dianes com a eina d’avaluació: què són, com s’utilitzen i com s’elaboren per dur a terme l’avaluació. Després de treballar els tres mòduls els alumnes hauran de ser capaços de triar quina eina avaluativa de les tres treballades volen utilitzar segons què volen avaluar, a més de conèixer les diferències entre l’avaluació tradicional i les eines treballades.